top of page

ຫຼັກສູດການເຝີກອົບຮົມ

ຫຼັກສູດການເຝີກອົບຮົມ:  “ ແຜນລາຍການເຝີກອົບຮົມ - ການທະນາຄານເພື່ອການລົງທຶນຢ່າງມືອາຊີບລາວ 1 ”ລຸ້ນທີ 3 ຫຼືື Training Programs: “LAO Professional Investment Banking II” ຫຼືເອີ້ນຊື່ຫຍໍ້ວ່າ: Program - La.PIB I ລຸ້ນ 3

ເປັນຫຼັກສູດທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມຮ່ວມມື ແລະ ເສີມສ້າງມິດຕະພາບລະຫວ່າງ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (Lao Securities Exchange), ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ (National University of Laos) ແລະ ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບເອພີເອັມລາວ ຈໍາກັດ (APMLAO) ເປັນຫຼັກສູດທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບ ​ຜູ້​ບໍລິຫານ​ບໍລິສັດ / ຝ່າຍ​ວິ​ເຄາະຫຼັກຊັບ / ຝ່າຍ​ບໍລິຫານ​ການ​ເງິນ / ຝ່າຍ​ກົດໝາຍ / ໜ່ວຍງານພາກ​ລັດ​ ​ແລະ ລັດວິ​ສາ​ຫະກິດ / ຜູ້​ປະກອບ​ການ / ນັກທຸ​ລະ​ກິດ / ນັກ​ສຶກສາ ​ແລະ ຜູ້​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ຕ່າງໆ

ຫຼັກສູດການເຝີກອົບຮົມ: “ ແຜນລາຍການເຝີກອົບຮົມ - ການທະນາຄານເພື່ອການລົງທຶນຢ່າງມືອາຊີບລາວ 1 ”ລຸ້ນທີ 2 ຫຼືື Training Programs: “LAO Professional Investment Banking II” ຫຼືເອີ້ນຊື່ຫຍໍ້ວ່າ: Program - La.PIB I ລຸ້ນ 2

ເປັນຫຼັກສູດທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມຮ່ວມມື ແລະ ເສີມສ້າງມິດຕະພາບລະຫວ່າງ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (Lao Securities Exchange), ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ (National University of Laos) ແລະ ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບເອພີເອັມລາວ ຈໍາກັດ (APMLAO) ເປັນຫຼັກສູດທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບ ​ຜູ້​ບໍລິຫານ​ບໍລິສັດ / ຝ່າຍ​ວິ​ເຄາະຫຼັກຊັບ / ຝ່າຍ​ບໍລິຫານ​ການ​ເງິນ / ຝ່າຍ​ກົດໝາຍ / ໜ່ວຍງານພາກ​ລັດ​ ​ແລະ ລັດວິ​ສາ​ຫະກິດ / ຜູ້​ປະກອບ​ການ / ນັກທຸ​ລະ​ກິດ / ນັກ​ສຶກສາ ​ແລະ ຜູ້​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ຕ່າງໆ

 

ຫຼັກສູດການເຝີກອົບຮົມ: “ ແຜນລາຍການເຝີກອົບຮົມ - ການທະນາຄານເພື່ອການລົງທຶນຢ່າງມືອາຊີບລາວ”ລຸ້ນທີ 1 ຫຼືື Training Programs: “LAO Professional Investment Banking I” ຫຼືເອີ້ນຊື່ຫຍໍ້ວ່າ: Program - La.PIB I

ເປັນຫຼັກສູດທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມຮ່ວມມື ແລະ ເສີມສ້າງມິດຕະພາບລະຫວ່າງ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (Lao Securities Exchange), ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ (National University of Laos) ແລະ ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບເອພີເອັມລາວ ຈໍາກັດ (APMLAO) ເປັນຫຼັກສູດທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບ ​ຜູ້​ບໍລິຫານ​ບໍລິສັດ / ຝ່າຍ​ວິ​ເຄາະຫຼັກຊັບ / ຝ່າຍ​ບໍລິຫານ​ການ​ເງິນ / ຝ່າຍ​ກົດໝາຍ / ໜ່ວຍງານພາກ​ລັດ​ ​ແລະ ລັດວິ​ສາ​ຫະກິດ / ຜູ້​ປະກອບ​ການ / ນັກທຸ​ລະ​ກິດ / ນັກ​ສຶກສາ ​ແລະ ຜູ້​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ຕ່າງໆ

Please reload

bottom of page