ລູກຄ້າຂອງ APMLAO

ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນເພື່ອຂໍສະເໜີໃນການອອກຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບ ແລະ ນໍາບໍລິສັດເຂົ້າຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ

 

 

 

 

ບໍລິສັດ ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດິ້ງລາວ ມະຫາຊົນ (PTL)

ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຈັດຈໍາໜ່າຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກັດ ແບບຄົບວົງຈອນ

 

ບໍລິສັດ ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດິ້ງລາວ ມະຫາຊົນ (PTL) ໄດ້ເຊັນສັນຍາຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ເອພີເອັມລາວ ຈຳກັດ (APMLAO) ໃນວັນທີ 01 ພະຈິກ 2013 ເພື່ອກຽມບໍລິສັດເຂົ້າຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາໃນການກະກຽມຄວາມພ້ອມນັ້ນທັງສອງຝ່າຍກໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງຕັ້ງໜ້າບໍ່ວ່າຈະເປັນການປຶກສາຫາລືໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະ ແນວທາງປະຕິບັດຢ່າງຫ້າວຫັນສະເໝີມາໂດຍມີເປົ້າໝາຍດຽວກັນ ກໍ່ຄືການປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ສາມາດນຳບໍລິສັດເຂົ້າຈົດທະບຽນໃຫ້ໄດ້ພາຍໃນປີ 2014 ດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການປະຕິບັດງານມາໂດຍຕະຫຼອດນັ້ນເມື່ອວັນທີ 20 ຕຸລາ 2014 ບໍລິສັດ ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດິ້ງລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ສໍາເລັດການຍື່ນຄໍາຂໍອະນຸຍາດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນສາມັນເພື່ອເພີ່ມທຶນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນຄັ້ງທຳອິດໃຫ້ກັບສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ແລະ ຍື່ນຄຳຂໍຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບໃຫ້ກັບຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ແລະ ໄດ້ຮັບຄຳອະນຸຍາດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນສາມັນເພື່ອເພີ່ມທຶນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນຄັ້ງທຳອິດ ຈາກ ສຄຄຊ ໃນວັນທີ 26 ພະຈິກ 2014 ໂດຍມີບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບລ້ານຊ້າງ ມະຫາຊົນ ເປັນຜູ້ຄໍ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນສາມັນ. ໃນຄັ້ງນີ້ກໍ່ມີຜົນຕອບຮັບຈາກມວນຊົນເປັນຢ່າງດີເຮັດໃຫ້ການລະດົມທຶນຈຳນວນ 240 ຕື້ກີບ, ຈໍານວນ 60 ລ້ານຮຸ້ນ, ໃນລາຄາ 4,000 ກີບ ເປີດຂາຍພາຍໃນ 3 ວັນກໍ່ສາມາດລະດົມທຶນໄດ້ຈົນຄົບຕາມຈຳນວນ.

ຈາກຄວາມສຳເລັດດັ່ງກ່າວນັ້ນ ບໍລິສັດ ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດິ້ງລາວ ມະຫາຊົນ ກໍ່ໄດ້ນໍາບໍລິສັດເຂົ້າຈົດທະບຽນໃນ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ແລະ ໄດ້ມີການເປີດການແລກປ່ຽນຊື້ຂາຍຮຸ້ນເປັນຄັ້ງທຳອິດ (First Trading Day) ໃນວັນທີ 11 ທັນວາ 2015 ທີ່ຜ່ານມາ.

 

ການເຊັນສັນຍາແຕ່ງຕັ້ງທີ່ປຶກສາທາງການເງິນ

press to zoom

ການເປີດການແລກປ່ຽນຊື້ຂາຍຮຸ້ນເປັນຄັ້ງທຳອິດ (First Trading Day)

press to zoom

ການເປີດການແລກປ່ຽນຊື້ຂາຍຮຸ້ນເປັນຄັ້ງທຳອິດ (First Trading Day)

press to zoom

ການເຊັນສັນຍາແຕ່ງຕັ້ງທີ່ປຶກສາທາງການເງິນ

press to zoom
1/3

ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ (SVN)

ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຈັດຈໍາໜ່າຍເຄື່ອງວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ຕົກແຕ່ງບ້ານ ແລະ ອາຄານ ແບບຄົບວົງຈອນ

 

ບໍລິສັດ ສຸວັນ​ນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ (SVN) ໄດ້ເຊັນສັນຍາຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ເອພີເອັມລາວ ຈຳກັດ (APMLAO) ໃນວັນທີ 16 ມິຖຸນາ 2014 ເພື່ອກຽມບໍລິສັດເຂົ້າຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາໃນການກະກຽມຄວາມພ້ອມນັ້ນທັງສອງຝ່າຍກໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງຕັ້ງໜ້າບໍ່ວ່າຈະເປັນການປຶກສາຫາລືໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະ ແນວທາງປະຕິບັດຢ່າງຫ້າວຫັນສະເໝີມາໂດຍມີເປົ້າໝາຍດຽວກັນ ກໍ່ຄືການປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ສາມາດນຳບໍລິສັດເຂົ້າຈົດທະບຽນໃຫ້ໄດ້ພາຍໃນປີ 2015 ດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການປະຕິບັດງານມາໂດຍຕະຫຼອດນັ້ນເມື່ອວັນທີ 23 ກັນຍາ 2015 ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ໄດ້ສໍາເລັດການຍື່ນຄໍາຂໍອະນຸຍາດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນສາມັນເພື່ອເພີ່ມທຶນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນຄັ້ງທຳອິດໃຫ້ກັບສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ແລະ ຍື່ນຄຳຂໍຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບໃຫ້ກັບຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ແລະ ໄດ້ຮັບຄຳອະນຸຍາດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນສາມັນເພື່ອເພີ່ມທຶນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນຄັ້ງທຳອິດ ຈາກ ສຄຄຊ ໃນວັນທີ 19 ພະຈິກ 2015 ໂດຍມີບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບລ້ານຊ້າງ ມະຫາຊົນ ເປັນຜູ້ຄໍ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນສາມັນ. ໃນຄັ້ງນີ້ກໍ່ມີຜົນຕອບຮັບຈາກມວນຊົນເປັນຢ່າງດີເຮັດໃຫ້ການລະດົມທຶນຈຳນວນ 77,5 ຕື້ກີບ, ຈຳນວນ 25 ລ້ານຮຸ້ນ, ໃນລາຄາ 3,100 ກີບ ເປີດຂາຍພາຍໃນ 3 ວັນກໍ່ສາມາດລະດົມທຶນໄດ້ຈົນຄົບຕາມຈຳນວນ.

ຈາກຄວາມສຳເລັດດັ່ງກ່າວນັ້ນ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ກໍ່ໄດ້ນໍາບໍລິສັດເຂົ້າຈົດທະບຽນໃນ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ແລະ ໄດ້ມີການເປີດການແລກປ່ຽນຊື້ຂາຍຮຸ້ນເປັນຄັ້ງທຳອິດ (First Trading Day) ໃນວັນທີ 11 ທັນວາ 2015 ທີ່ຜ່ານມາ.

 

ງານເປີດການແລກປ່ຽນຊື້ຂາຍຮຸ້ນຄັ້ງທຳອິດ ຂອງ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ

press to zoom

ງານນຳສະເໜີຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນ (Roadshow)

press to zoom

ງານເປີດການແລກປ່ຽນຊື້ຂາຍຮຸ້ນຄັ້ງທຳອິດ ຂອງ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ

press to zoom
1/2

ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ກັບບໍລິສັດ ແລະ ກໍາລັງກຽມຄວາມພ້ອມເຂົ້າຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ


 

ບໍລິສັດ ຮ່ວມພັດທະນາກະສິກໍາ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ (UDF)

ເປັນຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຈັດຈໍາໜ່າຍລູກໝູ

 

ບໍລິສັດ ສິດທິ ໂລຈິດສຕິກ ລາວ ຈໍາກັດ (STL)

ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທາງບົກ ແບບຄົບວົງຈອນ ທັ້ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

 

ບໍລິສັດ ພູສີຫຼວງພະບາງກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງຂົວ-ທາງ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ (PSC)

ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງຂົວ-ທາງ

 

ບໍລິສັດ ໃສທິລາດ ກຣຸບ ຈໍາກັດ (STG)

ເປັນຜູ້ປະກອບທຸລະກິດດ້ານ ຊີມັງ, ພະລັງງານ,ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ອື່ນໆ.