top of page

ທ່ານ ສົມພົບ ສັກພັນພະນົມ (Mr. Somphob SAKPUNPANOM)

 

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບເອພີເອັມລາວ ຈຳກັດ

 

ປະຫວັດການສຶກສາ

1983: ປະລິນຍາຕີ ສາຂາວິຊາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລຊຽງໃໝ່, ປະເທດໄທ

1986: ປະລິນຍາຕີ ສາຂາວິຊາ Information science and computer programming,           ວິທະຍາໄລ Tampa, ສະຫະລັດອາເມລິກາ

1987: ປະລິນຍາໂທ ສາຂາວິຊາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ວິທະຍາໄລ Tampa, ສະຫະລັດອາເມລິກາ

2005: ປະລິນຍາຕີ ສາຂາວິຊາ ກົດໝາຍ, ມະຫາວິທະຍາໄລຣາມຄໍາແຫງ, ປະເທດໄທ

2008: ປະລິນຍາໂທ ສາຂາວິຊາ ການບໍລິຫານພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, National Institute           Development Administration, Thailand (NIDA)

 

ປະຫວັດການເຮັດວຽກ

1983 – 1994    ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ

                        ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການ

1994 – 1998    ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບ Union ຈຳກັດ

                        ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

1986 - ປະຈຸບັນ   ຜູ້ບັນຍາຍການສຶກສາຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ

1991 - ປະຈຸບັນ   ບໍລິສັດ Asset Pro Management ຈຳກັດ

                        ຜູ້ອຳນວຍກາຍໃຫຍ່

2013 - ປະຈຸບັນ   ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບເອພີເອັມລາວ ຈຳກັດ

                        ຜູ້ອຳນວຍກາຍໃຫຍ່

 

 

ທ່ານ ດາວວອນ ພະຈັນທະວົງ

 

ປະທານສະພາບໍລິຫານ, ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບເອພີເອັມລາວ ຈຳກັດ

 

ປະຫວັດການສຶກສາ

1975: ສາຂາວິຊາ ການບັນຊີ, ວິທະຍາໄລ ປາກປ່າສັກ

1999: Certified Public Accountant (CPA) Lao PDR

 

 

ປະຫວັດການເຮັດວຽກ

1975 – 1982   ບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຈຳກັດ

                       ຫົວໜ້າບັນຊີ

1982 – 1989   ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ

                       ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບັນຊີ

1989 – 1999   ປະທານບໍລິສັດ ທີ່່ປຶກສາດ້ານບັນຊີ

1986 - ປະຈຸບັນ  Manthaturath Printing Press

                       ຜູ້ອຳນວຍການ

1989 - ປະຈຸບັນ  ບໍລິສັດ ເອຊີອີ ທີ່ປຶກສາ

                       ຜູ້ອຳນວຍການ

2000 - ປະຈຸບັນ  Lao Institute of CPA

                       ຮອງປະທານ
2004 - ປະຈຸບັນ  ສະພາອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
                       ຮອງປະທານ
2004 - ປະຈຸບັນ  ບໍລິສັດ ACE Equipment ຈໍາກັດ
                       ຜູ້ອຳນວຍການ
2008 - ປະຈຸບັນ  ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ໂຕໂກ
                       ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ
2013 - ປະຈຸບັນ  ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບເອພີເອັມລາວ ຈຳກັດ
                       ປະທານສະພາບໍລິຫານ
 

 

 

 

ຜຊ ສຸດາ ປິຕະວັນ (Asst. Prof. Suda Peetawan)

 

ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບໍລິຫານ

 

ປະຫວັດການສຶກສາ

1976: ປະລິນຍາຕີ ສາຂາວິຊາ ການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຸລາລົງກອນ, ປະເທດໄທ

1981: ປະລິນຍາໂທ ສາຂາວິຊາ ການບໍລິຫານ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຸລາລົງກອນ, ປະເທດໄທ

 

ປະຫວັດການເຮັດວຽກ

1976 - ປະຈຸບັນ   ມະຫາວິທະຍາໄລ ຫໍການຄ້າໄທ

                        ຜູ້ບັນຍາຍ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍສາດສະດາຈານ

2003 - ປະຈຸບັນ   ບໍລິສັດ Asset Pro Management ຈຳກັດ

                        Head of Research

2013 - ປະຈຸບັນ   ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບເອພີເອັມລາວ ຈຳກັດ

                        ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບໍລິຫານ

 

ທີມຜູ້ປະຕິບັດງານ

bottom of page