คณะผู้บริหาร

BRD_7612_edited.jpg

ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม

ประธานกรรมการ

      การศึกษา

 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563

 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2562

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปี 2551

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจด้านการจัดการการเงินระหว่างประเทศ, มหาวิทยาลัยแทมป้า, ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ปี 2530

 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2548

 • ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ และ สารสนเทศ, มหาวิทยาลัยแทมป้า, ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ปี 2529

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2526

 
      ประสบการณ์

 • 2531-2537 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนส่งเสริมธุรกิจ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

 • 2537-2541 บริษัทหลักทรัพย์ยูเนี่ยน จำกัด, ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวานิชธนกิจ

 • 2541-ปัจจุบัน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด, ประธานกรรมการ

Pornsak.jpg

นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม

ที่ปรืกษากฎหมาย

      การศึกษา

 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2513 และ เนติบัณฑิตไทย

 • สำนักศึกษา อบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา ปี 2513

 

      ประสบการณ์

 • 2541-2550 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส และผู้บริหารฝ่ายกฎหมาย

 • 2550-ปัจจุบัน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด, ที่ปรึกษากฎหมาย 

Suda.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดา ปีตะวรรณ

หัวหน้าฝ่ายวิจัย

      การศึกษา

 • ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2524

 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการธนาคารและการเงิน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2519

 • เข้าอบรมหลักสูตร การจัดการบัญชีและการตัดสินใจทางการเงิน, มหาวิทยาลัยเซ้าท์เทิรน์อิลลินอย สหรัฐอเมริกา

 

      ประสบการณ์

 • 2519-ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ

 • 2546-ปัจจุบัน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด, หัวหน้าฝ่ายวิจัย

BRD_9822-3.jpg

นางพูนศรี วิริยะเสถียร

หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ

      การศึกษา

 • ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยดีทรอย, มิชิแกน, สหรัฐอเมริกา, ปี 2524

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.), มหาวิทยาลัยดีทรอย, มิชิแกน, สหรัฐอเมริกา, ปี 2522

 • ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปี 2519


        ประสบการณ์

 • 2519 - 2520 ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาสมบัติ, บัญชีผู้ช่วย  

 • 2522 - 2523 บริษัท Accountants One. (เซ้าท์ฟิลด์, มิชิแกน, สหรัฐอเมริกา), นักบัญชี

 • 2523 – 2524 Genesee Country (ฟลินท์, มิชิแกน, สหรัฐอเมริกา), คอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์

 • 2526 – 2548 บริษัท ยูโนแคล ประเทศไทย จำกัด, ผู้จัดการงานโครงการ

 • 2549 – 2544 บริษัท เชพรอนสำรวจและผลิต ประเทศไทย จำกัด ผู้จัดการธุรกิจคอมพิวเตอร์

 • 2555 – ปัจจุบัน บริษัท โฟโคลพอยท์ เอเชีย เมียนมาร์ จำกัด (ย่างกุ้ง, ประเทศเมียนมาร์), ที่ปรึกษาทางการเงิน

 • 2556 – ปัจจุบัน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด, หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ

70_edited_edited_edited.jpg

นางสุมาลี บำรุงชาติอุดม

ที่ปรึกษาด้านตลาดทุน

การศึกษา

-ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปี 2535

-ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2530

 

ประสบการณ์

-ปี 2535-2560 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.),ผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ (ตราสารทุน)

-ปี 2561-ปัจจุบัน บริษัท แอสเซท โปร แมนเนจเม้นท์ จำกัด ,ที่ปรึกษาด้านตลาดทุน

APM-10.jpg

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

      การศึกษา

 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2541

 • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2534

            
      ประสบการณ์

 • 2535-2537 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ฝ่ายสินเชื่ออุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

 • 2537-2541 บริษัทหลักทรัพย์ยูเนี่ยน จำกัด, ผู้จัดการส่วนวานิชธนกิจ

 • 2541-ปัจจุบัน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

APM-14.JPG

นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข

กรรมการ

      การศึกษา

 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2539

 • ปริญญาตรี คณะการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2537

 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2536

            
      ประสบการณ์

 • 2536-2538 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ฝ่ายสินเชื่ออุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

 • 2538-2542 บริษัทหลักทรัพย์ยูเนี่ยน จำกัด, ผู้จัดการส่วนวานิชธนกิจ

 • 2542-ปัจจุบัน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด, กรรมการบริหาร

ทีมผู้ปฏิบัติงาน

สุพล ค้าพลอยดี
สุพล ค้าพลอยดี

กรรมการผู้จัดการ

มธุรส สาราณียะธรรม
มธุรส สาราณียะธรรม

กรรมการผู้จัดการ

ณัฐิยา ภัทรกิจจานุรักษ์
ณัฐิยา ภัทรกิจจานุรักษ์

รองกรรมการผู้จัดการ

วาริน ปัญาวงศ์งาม
วาริน ปัญาวงศ์งาม

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส

สุริยา ธรรมธีระ
สุริยา ธรรมธีระ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ชวพล ศรัณยพฤทธิ์
ชวพล ศรัณยพฤทธิ์

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส

นวลพรรณ วิวิธนาภรณ์
นวลพรรณ วิวิธนาภรณ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส

พรพรรณ สว่างเนตร
พรพรรณ สว่างเนตร

รองผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส

สิรินดา บางสมบูรณ์
สิรินดา บางสมบูรณ์

รองผู้อำนวยการฝ่าย

วรเชษฐ์ ฉัตรอุดมกุล
วรเชษฐ์ ฉัตรอุดมกุล

รองผู้อำนวยการฝ่าย

พรทิพย์ วรประสิทธิ์
พรทิพย์ วรประสิทธิ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย

กิตติภัค นัคราบัณฑิต
กิตติภัค นัคราบัณฑิต

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย

มุฒิชัย อรุณเรืองอร่าม
มุฒิชัย อรุณเรืองอร่าม

รองผู้อำนวยการฝ่าย

สุภาวดี ติยะมณี
สุภาวดี ติยะมณี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย

ธันย์ชนก ศักดิ์พันธ์พนม
ธันย์ชนก ศักดิ์พันธ์พนม

รองผู้อำนวยการฝ่าย

เพชรดา อรุณแสงศิลป์
เพชรดา อรุณแสงศิลป์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย

คุณสักก์ งามวงศ์วาน
คุณสักก์ งามวงศ์วาน

ผู้จัดการ

เสฐียรพงศ์ สุจริตชีววงศ์
เสฐียรพงศ์ สุจริตชีววงศ์

ผู้จัดการ

ณัฐคม หล่อวัฒนพงษา
ณัฐคม หล่อวัฒนพงษา

ผู้จัดการ