กรรมการบริษัท

APM-60_edited.jpg

                                           ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม

                                                               ประธานกรรมการ

      การศึกษา

 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563

 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2562

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปี 2551

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจด้านการจัดการการเงินระหว่างประเทศ, มหาวิทยาลัยแทมป้า, ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ปี 2530

 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2548

 • ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ และ สารสนเทศ, มหาวิทยาลัยแทมป้า, ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ปี 2529

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2526

 
      ประสบการณ์

 • 2531-2537 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนส่งเสริมธุรกิจ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

 • 2537-2541 บริษัทหลักทรัพย์ยูเนี่ยน จำกัด, ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวานิชธนกิจ

 • 2541-ปัจจุบัน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด, ประธานกรรมการ

APM-151_edited.jpg

                               นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร

                                           ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

      การศึกษา

 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2541

 • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2534

            
      ประสบการณ์

 • 2535-2537 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ฝ่ายสินเชื่ออุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

 • 2537-2541 บริษัทหลักทรัพย์ยูเนี่ยน จำกัด, ผู้จัดการส่วนวานิชธนกิจ

 • 2564-ปัจจุบัน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

พี่แปด_edited_edited_edited.jpg

                                 นายสุพล ค้าพลอยดี

                          ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน 

      การศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชา การธนาคารและการเงิน และ บริหารธุรกิจสถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ปี 2544

            
      ประสบการณ์

 • 2564-ปัจจุบัน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   ฝ่ายบัญชีและ การเงิน - กรรมการผู้จัดการดูแลสายงานที่ปรึกษาการเงิน 

003.jpg

                    นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข

                                           กรรมการ

      การศึกษา

 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2539

 • ปริญญาตรี คณะการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2537

 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2536

            
      ประสบการณ์

 • 2536-2538 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ฝ่ายสินเชื่ออุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

 • 2538-2542 บริษัทหลักทรัพย์ยูเนี่ยน จำกัด, ผู้จัดการส่วนวานิชธนกิจ

 • 2542-ปัจจุบัน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด, กรรมการบริหาร

พี่ต้อ_edited.jpg

                          นางสาวมธุรส สาราณียะธรรม

                          ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฎิบัติการ

      การศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอก ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2546

 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอก การเงินการธนาคารสถาบัน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2540

            
      ประสบการณ์

 • 2564-ปัจจุบัน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ฝ่ายปฏิบัติการ- กรรมการผู้จัดการดูแลสายงานที่ปรึกษาการเงิน 

กรรมการบริหาร

APM-60_edited.jpg

ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม

      ประธานกรรมการ

APM-151_edited.jpg

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร

 ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

พี่แปด_edited_edited_edited.jpg

           นายสุพล ค้าพลอยดี

 ประธานเจ้าหน้าทีบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน 

พี่ต้อ_edited.jpg

      นางสาวมธุรส สาราณียะธรรม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฎิบัติการ

คณะที่ปรึกษา

006.jpg

นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม

ที่ปรืกษาด้านกฎหมาย

      การศึกษา

 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2513 และ เนติบัณฑิตไทย

 • สำนักศึกษา อบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา ปี 2513

 

      ประสบการณ์

 • 2541-2550 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส และผู้บริหารฝ่ายกฎหมาย

 • 2550-ปัจจุบัน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด, ที่ปรึกษากฎหมาย 

007.jpg
APM-218_edited_edited.jpg
APM-16_edited.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดา ปีตะวรรณ

ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน

      การศึกษา

 • ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2524

 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการธนาคารและการเงิน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2519

 • อบรมหลักสูตร การจัดการบัญชีและการตัดสินใจทางการเงิน, มหาวิทยาลัยเซ้าท์เทิรน์อิลลินอย สหรัฐอเมริกา

 

      ประสบการณ์

 • 2519-ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ

 • 2546-ปัจจุบัน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด, หัวหน้าฝ่ายวิจัย

นางพูนศรี วิริยะเสถียร

ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

      การศึกษา

 • ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยดีทรอย, มิชิแกน, สหรัฐอเมริกา, ปี 2524

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.), มหาวิทยาลัยดีทรอย, มิชิแกน, สหรัฐอเมริกา, ปี 2522

 • ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปี 2519


        ประสบการณ์

 • 2522 - 2523 บริษัท Accountants One. (เซ้าท์ฟิลด์, มิชิแกน, สหรัฐอเมริกา), นักบัญชี

 • 2523 – 2524 Genesee Country (ฟลินท์, มิชิแกน, สหรัฐอเมริกา), คอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์

 • 2526 – 2554 บริษัท เชพรอนสำรวจและผลิต ประเทศไทย จำกัด ผู้จัดการธุรกิจคอมพิวเตอร์

 • 2555 – 2556 บริษัท โฟโคลพอยท์ เอเชีย เมียนมาร์ จำกัด (ย่างกุ้ง, ประเทศเมียนมาร์), ที่ปรึกษาทางการเงิน

 • 2556 – ปัจจุบัน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด, หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ

นางสุมาลี บำรุงชาติอุดม

ที่ปรึกษาด้านตลาดทุน

การศึกษา

 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปี 2535

 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2530

 

ประสบการณ์

 • 2535-2560 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.),ผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ (ตราสารทุน)

 • 2561-ปัจจุบัน บริษัท แอสเซท โปร แมนเนจเม้นท์ จำกัด ,ที่ปรึกษาด้านตลาดทุน

003.jpg

 นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข

  ที่ปรึกษาและควบคุมงานด้าน Compliance  

หัวหน้าสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน

คุณสุพล ค้าพลอยดี
คุณสุพล ค้าพลอยดี

กรรมการผู้จัดการ

press to zoom
คุณมธุรส สาราณียะธรรม
คุณมธุรส สาราณียะธรรม

กรรมการผู้จัดการ

press to zoom
คุณสุริยา ธรรมธีระ
คุณสุริยา ธรรมธีระ

รองกรรมการผู้จัดการ

press to zoom

หัวหน้าทีมงานที่ปรึกษาทางการเงิน

คุณนวลพรรณ วิวิธนาภรณ์
คุณนวลพรรณ วิวิธนาภรณ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส

press to zoom
คุณมุฒิชัย อรุณเรืองอร่าม
คุณมุฒิชัย อรุณเรืองอร่าม

รองผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส

press to zoom
คุณวรเชษฐ์ ฉัตรอุดมกุล
คุณวรเชษฐ์ ฉัตรอุดมกุล

รองผู้อำนวยการฝ่าย

press to zoom
คุณธันย์ชนก ศักดิ์พันธ์พนม
คุณธันย์ชนก ศักดิ์พันธ์พนม

รองผู้อำนวยการฝ่าย

press to zoom
คุณเพชรดา อรุณแสงศิลป์
คุณเพชรดา อรุณแสงศิลป์

รองผู้อำนวยการฝ่าย

press to zoom
คุณชวพล ศรัณยพฤทธิ์
คุณชวพล ศรัณยพฤทธิ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

press to zoom
คุณภารวี ชัยรักษ์วัฒนา
คุณภารวี ชัยรักษ์วัฒนา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย

press to zoom
คุณเสฐียรพงศ์ สุจริตชีววงศ์
คุณเสฐียรพงศ์ สุจริตชีววงศ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย

press to zoom
คุณธนวินท์ พึ่งชัยชาญ
คุณธนวินท์ พึ่งชัยชาญ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย

press to zoom
คุณณัฐคม หล่อวัฒนพงษา
คุณณัฐคม หล่อวัฒนพงษา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย

press to zoom