top of page

                                           ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม

                                                               ประธานกรรมการ

      การศึกษา

 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563

 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2562

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปี 2551

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจด้านการจัดการการเงินระหว่างประเทศ, มหาวิทยาลัยแทมป้า, ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ปี 2530

 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2548

 • ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ และ สารสนเทศ, มหาวิทยาลัยแทมป้า, ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ปี 2529

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2526

 
      ประสบการณ์

 • 2531-2537 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนส่งเสริมธุรกิจ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

 • 2537-2541 บริษัทหลักทรัพย์ยูเนี่ยน จำกัด, ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวานิชธนกิจ

 • 2541-ปัจจุบัน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด, ประธานกรรมการ

APM-151_edited.jpg

                               นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร

                                           ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

      การศึกษา

 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2541

 • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2534

            
      ประสบการณ์

 • 2535-2537 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ฝ่ายสินเชื่ออุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

 • 2537-2541 บริษัทหลักทรัพย์ยูเนี่ยน จำกัด, ผู้จัดการส่วนวานิชธนกิจ

 • 2564-ปัจจุบัน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

พี่แปด_edited_edited_edited.jpg

                                 นายสุพล ค้าพลอยดี

                          ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน 

      การศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชา การธนาคารและการเงิน และ บริหารธุรกิจสถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ปี 2544

            
      ประสบการณ์

 • 2564-ปัจจุบัน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   ฝ่ายบัญชีและ การเงิน - กรรมการผู้จัดการดูแลสายงานที่ปรึกษาการเงิน 

003.jpg

                    นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข

                                           กรรมการ

      การศึกษา

 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2539

 • ปริญญาตรี คณะการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2537

 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2536

            
      ประสบการณ์

 • 2536-2538 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ฝ่ายสินเชื่ออุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

 • 2538-2542 บริษัทหลักทรัพย์ยูเนี่ยน จำกัด, ผู้จัดการส่วนวานิชธนกิจ

 • 2542-ปัจจุบัน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด, กรรมการบริหาร

พี่ต้อ_edited.jpg

                       นางสาวมธุรส สาราณียะธรรม

                           ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฎิบัติการ

      การศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอก ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2546

 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอก การเงินการธนาคารสถาบัน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2540

            
      ประสบการณ์

 • 2564-ปัจจุบัน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ฝ่ายปฏิบัติการ- กรรมการผู้จัดการดูแลสายงานที่ปรึกษาการเงิน 

กรรมการบริหาร

APM-60_edited.jpg

ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม

      ประธานกรรมการ

APM-151_edited.jpg

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร

 ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

พี่แปด_edited_edited_edited.jpg

           นายสุพล ค้าพลอยดี

 ประธานเจ้าหน้าทีบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน 

พี่ต้อ_edited.jpg

      นางสาวมธุรส สาราณียะธรรม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฎิบัติการ

คณะที่ปรึกษา

006.jpg

นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม

ที่ปรืกษาด้านกฎหมาย

      การศึกษา

 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2513 และ เนติบัณฑิตไทย

 • สำนักศึกษา อบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา ปี 2513

 

      ประสบการณ์

 • 2541-2550 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส และผู้บริหารฝ่ายกฎหมาย

 • 2550-ปัจจุบัน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด, ที่ปรึกษากฎหมาย 

007.jpg
APM-218_edited_edited.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดา ปีตะวรรณ

ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน

      การศึกษา

 • ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2524

 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการธนาคารและการเงิน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2519

 • อบรมหลักสูตร การจัดการบัญชีและการตัดสินใจทางการเงิน, มหาวิทยาลัยเซ้าท์เทิรน์อิลลินอย สหรัฐอเมริกา

 

      ประสบการณ์

 • 2519-ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ

 • 2546-ปัจจุบัน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด, หัวหน้าฝ่ายวิจัย

นางพูนศรี วิริยะเสถียร

ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

      การศึกษา

 • ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยดีทรอย, มิชิแกน, สหรัฐอเมริกา, ปี 2524

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.), มหาวิทยาลัยดีทรอย, มิชิแกน, สหรัฐอเมริกา, ปี 2522

 • ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปี 2519


        ประสบการณ์

 • 2522 - 2523 บริษัท Accountants One. (เซ้าท์ฟิลด์, มิชิแกน, สหรัฐอเมริกา), นักบัญชี

 • 2523 – 2524 Genesee Country (ฟลินท์, มิชิแกน, สหรัฐอเมริกา), คอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์

 • 2526 – 2554 บริษัท เชพรอนสำรวจและผลิต ประเทศไทย จำกัด ผู้จัดการธุรกิจคอมพิวเตอร์

 • 2555 – 2556 บริษัท โฟโคลพอยท์ เอเชีย เมียนมาร์ จำกัด (ย่างกุ้ง, ประเทศเมียนมาร์), ที่ปรึกษาทางการเงิน

 • 2556 – ปัจจุบัน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด, หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ

APM-16_edited.jpg

นางสุมาลี บำรุงชาติอุดม

ที่ปรึกษาด้านตลาดทุน

การศึกษา

 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปี 2535

 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2530

 

ประสบการณ์

 • 2535-2560 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.),ผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ (ตราสารทุน)

 • 2561-ปัจจุบัน บริษัท แอสเซท โปร แมนเนจเม้นท์ จำกัด ,ที่ปรึกษาด้านตลาดทุน

003.jpg

 นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข

  ที่ปรึกษาและควบคุมงานด้าน Compliance  

หัวหน้าสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน

หัวหน้าทีมงานที่ปรึกษาทางการเงิน

bottom of page