คณะผู้บริหาร

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม

ประธานกรรมการ

      การศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปี 2551

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจด้านการจัดการการเงินระหว่างประเทศ, มหาวิทยาลัยแทมป้า, ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ปี 2530

 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2548

 • ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ และ สารสนเทศ, มหาวิทยาลัยแทมป้า, ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ปี 2529

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2526

 
      ประสบการณ์

 • 2531-2537 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนส่งเสริมธุรกิจ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

 • 2537-2541 บริษัทหลักทรัพย์ยูเนี่ยน จำกัด, ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวานิชธนกิจ

 • 2541-ปัจจุบัน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด, ประธานกรรมการ   

นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม

ที่ปรืกษากฎหมาย

      การศึกษา

 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2513 และ เนติบัณฑิตไทย

 • สำนักศึกษา อบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา ปี 2513

 

      ประสบการณ์

 • 2541-2550 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส และผู้บริหารฝ่ายกฎหมาย

 • 2550-ปัจจุบัน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด, ที่ปรึกษากฎหมาย    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดา ปีตะวรรณ

หัวหน้าฝ่ายวิจัย

      การศึกษา

 • ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2524

 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการธนาคารและการเงิน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2519

 • เข้าอบรมหลักสูตร การจัดการบัญชีและการตัดสินใจทางการเงิน, มหาวิทยาลัยเซ้าท์เทิรน์อิลลินอย สหรัฐอเมริกา

 

      ประสบการณ์

 • 2519-ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ

 • 2546-ปัจจุบัน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด, หัวหน้าฝ่ายวิจัย   

นางพูนศรี วิริยะเสถียร

หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ

      การศึกษา

 • ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยดีทรอย, มิชิแกน, สหรัฐอเมริกา, ปี 2524

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.), มหาวิทยาลัยดีทรอย, มิชิแกน, สหรัฐอเมริกา, ปี 2522

 • ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปี 2519


        ประสบการณ์

 • 2519 - 2520 ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาสมบัติ, บัญชีผู้ช่วย  

 • 2522 - 2523 บริษัท Accountants One. (เซ้าท์ฟิลด์, มิชิแกน, สหรัฐอเมริกา), นักบัญชี

 • 2523 – 2524 Genesee Country (ฟลินท์, มิชิแกน, สหรัฐอเมริกา), คอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์

 • 2526 – 2548 บริษัท ยูโนแคล ประเทศไทย จำกัด, ผู้จัดการงานโครงการ

 • 2549 – 2544 บริษัท เชพรอนสำรวจและผลิต ประเทศไทย จำกัด ผู้จัดการธุรกิจคอมพิวเตอร์

 • 2555 – ปัจจุบัน บริษัท โฟโคลพอยท์ เอเชีย เมียนมาร์ จำกัด (ย่างกุ้ง, ประเทศเมียนมาร์), ที่ปรึกษาทางการเงิน

 • 2556 – ปัจจุบัน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด, หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ

   

นางสุมาลี บำรุงชาติอุดม

ที่ปรึกษาด้านตลาดทุน

Please reload

นายเสกสรรค์ ธโนปจัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

      การศึกษา

 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2537

 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2532

  ประสบการณ์

 • 2533-2537 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ฝ่ายสินเชื่ออุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

 • 2537-2541 บริษัทหลักทรัพย์ยูเนี่ยน จำกัด, ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวานิชธนกิจ

 • 2541-ปัจจุบัน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Please reload

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

      การศึกษา

 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2541

 • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2534

            
      ประสบการณ์

 • 2535-2537 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ฝ่ายสินเชื่ออุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

 • 2537-2541 บริษัทหลักทรัพย์ยูเนี่ยน จำกัด, ผู้จัดการส่วนวานิชธนกิจ

 • 2541-ปัจจุบัน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Please reload

นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข

กรรมการ

      การศึกษา

 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2539

 • ปริญญาตรี คณะการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2537

 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2536

            
      ประสบการณ์

 • 2536-2538 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ฝ่ายสินเชื่ออุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

 • 2538-2542 บริษัทหลักทรัพย์ยูเนี่ยน จำกัด, ผู้จัดการส่วนวานิชธนกิจ

 • 2542-ปัจจุบัน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด, กรรมการบริหาร

Please reload

ทีมผู้ปฏิบัติงาน

สุพล ค้าพลอยดี
กรรมการผู้จัดการ
มธุรส สาราณียะธรรม
กรรมการผู้จัดการ
Show More
ณัฐิยา ภัทรกิจจานุรักษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
วาริน ปัญาวงศ์งาม
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
Show More
สุริยา ธรรมธีระ
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
ชวพล ศรัณยพฤทธิ์
ผู้อำนวยการฝ่าย
Show More
สิรินดา บางสมบูรณ์
รองผู้อำนวยการฝ่าย
นวลพรรณ วิวิธนาภรณ์
รองผู้อำนวยการฝ่าย
พรพรรณ สว่างเนตร
รองผู้อำนวยการฝ่าย
Show More
พรทิพย์ วรประสิทธิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
กิตติภัค นัคราบัณฑิต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
วรเชษฐ์ ฉัตรอุดมกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
Show More
มุฒิชัย อรุณเรืองอร่าม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
สุภาวดี ติยะมณี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
Show More
ธันย์ชนก ศักดิ์พันธ์พนม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
เพชรดา อรุณแสงศิลป์
ผู้จัดการ
Show More
คุณสักก์ งามวงศ์วาน
ผู้จัดการ
เสฐียรพงศ์ สุจริตชีววงศ์
ผู้จัดการ
Show More
ณัฐคม หล่อวัฒนพงษา
ผู้ช่วยผู้จัดการ
Show More

© 2013 by APM. All rights reserved.

 • Facebook Classic
 • Twitter Classic
 • Google Classic
 • RSS Classic