top of page

วิสัยทัศน์ของประธานกรรมการ 

"เรายึดหลักการทำงานอย่างมีวินัย

ซื่อสัตย์ จริงใจ และมีจรรยาบรรณ" 


 

  • จริงใจในงานที่ทำพร้อมสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

 

      จุดสำคัญของนักบริหารที่ดีต้อง จริงใจกับมิตร พิชิตใจสื่อมวลชน ส่งเสริมให้พนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน ทั้งหัวหน้า ลูกน้อง เพื่อน และลูกค้าเพราะความสำเร็จ ขององค์กรเกิดขึ้นได้จากการบริหารงานอย่งมีประสิทธิภาพของผู้บริหารร่วมกับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในองค์กร

 

      ในการดูแลลูกค้า เรายึดความต้องการของลูกค้าเป็นที่ตั้ง โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา เราสร้างโอกาสทางธุรกิจ และส่งเสริมความสามารถขององค์กรของลูกค้า ในด้านการเงิน การปรับโครงสร้างหนี้ การจัดการสภาพคล่อง หรือการหาพันธมิตรทางธุรกิจ  รวมทั้งการนำบริษัทเข้ากระจายหุ้นเป็นครั้งแรก ด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านวาณิชธนกิจที่ค่อนข้างพร้อม และสามารถทำงานตอบสนองให้ผู้ประกอบการเป็นบริษัทชั้นนำหรือแนวหน้าที่มีพื้นฐานทางการเงิน และการบัญชีที่ดี

 

  • เราทำงานเป็นทีม

 

      ลูกค้าและ APM จะทำงานร่วมกันเหมือนทีมเดียวกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของลูกค้า บุคลากรของเราเป็นมืออาชีพ ที่มีการศึกษาดี มีความรู้กว้างขวาง และมีประสบการณ์สูง ในทางการเงิน ตลาดเงินและตลาดทุน และข้อกฎหมายหรือข้อบังคับทางธุรกิจ เราเปรียบเสมือนหุ้นส่วนหรือพันธมิตรที่จะวางยุทธศาสตร์ทางธุรกิจการเงินให้กับลูกค้า

 

      APM เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความคล่องตัวสูง มีผลงานที่น่าประทับใจให้กับบริษัทต่างๆในประเทศไทย เราได้ขยายบริการที่ดีนี้สู่ประเทศลาว และมีแผนต่อเนื่องในการขยายธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสู่ ประเทศพม่าในอนาคตอันใกล้นี้

ประวัติความเป็นมาของ APM

2534 / 1991

     บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทให้บริการด้านที่ปรึกษาทางการเงินเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2534 โดยคุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินอีก 5 ท่าน บริษัทดำเนินการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอย่างเต็มรูปแบบให้กับลูกค้าที่เป็นองค์กรธุรกิจต่างๆ ด้วยความพร้อมของทีมงานที่มีศักยภาพ และมีประสบการณ์ที่หลากหลายในแวดวงการเงินโดยทีมงานหลายคนเคยผ่านงานด้านสินเชื่อโครงการ (Project Finance) จากธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ งานด้านวาณิชธนกิจ (Investment Banking) จากบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) 

     นอกจากนี้ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ยังได้รับการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เป็นหนึ่งในรายชื่อบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ของคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (คปน.) ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเสนอผ่านทางสมาคมธนาคารไทย

 

      จากความพร้อมของทีมงาน ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ทั่วประเทศ มากกว่า 50 บริษัท ที่แต่งตั้งให้บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ กัน เรามีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในคุณภาพในการให้บริการปรึกษาด้านการเงิน และยึดมั่นในจรรยาบรรณในการทำงานเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเก็บรักษาความลับของลูกค้า ซึ่งการให้บริการของบริษัทในแต่ละธุรกรรมก็เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

2540 / 1997

     ประเทศไทยประสบกับสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการขาดการบริหารจัดการที่ดี ในการวางแผนและการบริหาร การเงินของภาคธุรกิจ  ด้วยเหตุนี้องค์กรธุรกิจต่าง ๆ เริ่มเล็งเห็นความสำคัญ และความจำเป็นของการบริหารจัดการด้านการเงินมากขึ้น อันส่งผลให้งานบริการด้านที่ปรึกษาทางการเงินเข้ามามีบทบาทและมีความสำคัญต่อภาคธุรกิจ ในปัจจุบันองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ เข้ามาให้คำปรึกษาในการวางแผนดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนด้านการเงินที่ต้องใช้ความรอบคอบ และระมัดระวัง เพื่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรเหล่านั้น

2541 / 1998

​     บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) เริ่มดำเนินธุรกิจให้บริการที่ปรึกษาทางด้านการเงินกับองค์กรธุรกิจและบริษัทต่างๆ อย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2541

2542 / 1999

     บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (คปน.) ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินในการปรับโครงสร้างหนี้ เมื่อปี 2542

2549 / 2006

2556 / 2013

2560 / 2017

     บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) ให้เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2549

     จัดตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด (APMLAO) มีสำนักงานอยู่ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ลาว นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศ สปป.ลาว โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางพัฒนาองค์กรธุรกิจโดยใช้หลักการทางการเงิน สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์ลาว (SECO) ได้ออกใบอนุญาตที่ปรึกษาทางการเงินให้ APMLAO ในเดือนพฤศจิกายนปี 2556

     จัดตั้ง บริษัท เอพีเอ็ม ลาว ลีสซิ่ง จำกัด หรือ APM(LAO) Leasing เป็นธุรกิจลีสซิ่งและประกันภัย เพื่อต่อยอดธุรกิจในสายตลาดเงินและตลาดทุน พร้อมศึกษาโอกาสเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นลาว

bottom of page