สัมมนา

  • Dinner Talk

     งานสัมมนาประจำปีที่ทาง บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ร่วมมือกับหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ โดยเชิญผู้บริหารจากบริษัทจดทะเบียนมาพบปะกับนักลงทุนในจังหวัดต่างๆ 

ตาราง Dinner Talk ปี 2561

ครั้งที่/ปี            วันที่                           จังหวัด


  1/2561          23 ก.พ. 61                  จังหวัดเชียงใหม่
  2/2561          30 มี.ค. 61                จังหวัดนครราชสีมา
  3/2561          27 เม.ย. 61                 จังหวัดพิษณุโลก
  4/2561          18 พ.ค. 61                จังหวัดนครสวรรค์
  5/2561          15 มิ.ย. 61                    จังหวัดสุรินทร์
  6/2561            6 ก.ค. 61                     จังหวัดภูเก็ต
  7/2561            3 ส.ค. 61                    จังหวัดขอนแก่น

  8/2561          31 ส.ค. 61                จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  9/2561          28 ก.ย. 61                จังหวัดอุบลราชธานี
 10/2561         26 ต.ค. 61                    จังหวัดอุดรธานี

 11/2561           7 ธ.ค. 61         อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประมวลภาพ Dinner Talk ปี 2560

  • High-Flyer Entrepreneur

     งานอบรมสัมมนา “High-Flyer Entrepreneur” จัดขึ้นโดย APM Financial & Capital Market Institute @ Bangkok ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ที่เป็นลูกค้าของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ด้านตลาดทุนให้กับลูกค้า และรับทราบเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมที่จะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประมวลภาพ High-Flyer Entrepreneur ครั้งที่ 4
วันที่ 22-23 มิถุนายน 2560

1/10

ประมวลภาพ High-Flyer Entrepreneur ครั้งที่ 3
วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2559

1/10

ประมวลภาพ High-Flyer Entrepreneur ครั้งที่ 2
วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2559

1/11

ประมวลภาพ High-Flyer Entrepreneur ครั้งที่ 1
วันที่ 6-7 สิงหาคม 2558

1/1
  • La-PIB

     บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด (APMLAO Securities Co., Ltd.) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์สปป.ลาว (LSX) และมหาวิทยาลัยแห่งชาติสปป.ลาว และร่วมจัดอบรมหลักสูตร “LAO Professional Investment Banking Program (La-PIB)” ในทุกๆ ปี และในหลักสูตรนี้มีกิจกรรม 
Study Tour ณ ประเทศไทย โดยมีการพาผู้อบรมเข้าเยี่ยมชมกิจการธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 
บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทที่จดทะเบียนอยู่นตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น

© 2013 by APM. All rights reserved.

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
  • RSS Classic