สัมมนา

  • Dinner Talk

     งานสัมมนาประจำปีที่ทาง บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ร่วมมือกับหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ โดยเชิญผู้บริหารจากบริษัทจดทะเบียนมาพบปะกับนักลงทุนในจังหวัดต่างๆ 

สัมมนา 28-2-63-1.jpg

ตาราง Dinner Talk ปี 2563

 ครั้งที่/ปี            วันที่                              จังหวัด


  1/2563          28 ก.พ. 63                  จังหวัดเชียงใหม่

  2/2563          27 มี.ค. 63                จังหวัดนครราชสีมา
  3/2563          24 เม.ย. 63                 จังหวัดพิษณุโลก
  4/2563          15 พ.ค. 63                จังหวัดนครสวรรค์
  5/2563          12 มิ.ย. 63                    จังหวัดสุรินทร์
  6/2563          26 มิ.ย. 63                     จังหวัดระยอง

  7/2563            3 ก.ค. 63                     จังหวัดภูเก็ต
  8/2563            7 ส.ค. 63                    จังหวัดขอนแก่น
  9/2563          28 ส.ค. 63                จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 10/2563         25 ก.ย. 62                จังหวัดอุบลราชธานี
 11/2563         30 ต.ค. 62                    จังหวัดอุดรธานี

 12/2563         27 พ.ย. 62         อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประมวลภาพ Dinner Talk ปี 2560

1.เชียงใหม่
1.เชียงใหม่

press to zoom
2.โคราช
2.โคราช

press to zoom
10.หาดใหญ่
10.หาดใหญ่

press to zoom
1.เชียงใหม่
1.เชียงใหม่

press to zoom
1/9
  • High-Flyer Entrepreneur

     งานอบรมสัมมนา “High-Flyer Entrepreneur” จัดขึ้นโดย APM Financial & Capital Market Institute @ Bangkok ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ที่เป็นลูกค้าของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ด้านตลาดทุนให้กับลูกค้า และรับทราบเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมที่จะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

APM FCMI
APM FCMI

APM Financial Capital Market Institute Bangkok

press to zoom
High-Flyer Entrepreneur 1
High-Flyer Entrepreneur 1

press to zoom
NUNU7806
NUNU7806

press to zoom
APM FCMI
APM FCMI

APM Financial Capital Market Institute Bangkok

press to zoom
1/13

ประมวลภาพ High-Flyer Entrepreneur ครั้งที่ 4
วันที่ 22-23 มิถุนายน 2560

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/10

ประมวลภาพ High-Flyer Entrepreneur ครั้งที่ 3
วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2559

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/10

ประมวลภาพ High-Flyer Entrepreneur ครั้งที่ 2
วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2559

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/11

ประมวลภาพ High-Flyer Entrepreneur ครั้งที่ 1
วันที่ 6-7 สิงหาคม 2558

press to zoom

press to zoom
1/1
  • La-PIB

     บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด (APMLAO Securities Co., Ltd.) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์สปป.ลาว (LSX) และมหาวิทยาลัยแห่งชาติสปป.ลาว และร่วมจัดอบรมหลักสูตร “LAO Professional Investment Banking Program (La-PIB)” ในทุกๆ ปี และในหลักสูตรนี้มีกิจกรรม 
Study Tour ณ ประเทศไทย โดยมีการพาผู้อบรมเข้าเยี่ยมชมกิจการธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 
บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทที่จดทะเบียนอยู่นตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น

press to zoom
La.PIB รุ่นที่ 1 เยี่ยมชม SET
La.PIB รุ่นที่ 1 เยี่ยมชม SET

press to zoom
La.PIB
La.PIB

press to zoom

press to zoom
1/11