top of page

สัมมนา

  • Dinner Talk

     งานสัมมนาประจำปีที่ทาง บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ร่วมมือกับหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ โดยเชิญผู้บริหารจากบริษัทจดทะเบียนมาพบปะกับนักลงทุนในจังหวัดต่างๆ 

สัมมนา 28-2-63-1.jpg

ตาราง Dinner Talk ปี 2563

 ครั้งที่/ปี            วันที่                              จังหวัด


  1/2563          28 ก.พ. 63                  จังหวัดเชียงใหม่

  2/2563          27 มี.ค. 63                จังหวัดนครราชสีมา
  3/2563          24 เม.ย. 63                 จังหวัดพิษณุโลก
  4/2563          15 พ.ค. 63                จังหวัดนครสวรรค์
  5/2563          12 มิ.ย. 63                    จังหวัดสุรินทร์
  6/2563          26 มิ.ย. 63                     จังหวัดระยอง

  7/2563            3 ก.ค. 63                     จังหวัดภูเก็ต
  8/2563            7 ส.ค. 63                    จังหวัดขอนแก่น
  9/2563          28 ส.ค. 63                จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 10/2563         25 ก.ย. 62                จังหวัดอุบลราชธานี
 11/2563         30 ต.ค. 62                    จังหวัดอุดรธานี

 12/2563         27 พ.ย. 62         อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประมวลภาพ Dinner Talk ปี 2560

  • High-Flyer Entrepreneur

     งานอบรมสัมมนา “High-Flyer Entrepreneur” จัดขึ้นโดย APM Financial & Capital Market Institute @ Bangkok ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ที่เป็นลูกค้าของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ด้านตลาดทุนให้กับลูกค้า และรับทราบเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมที่จะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประมวลภาพ High-Flyer Entrepreneur ครั้งที่ 4
วันที่ 22-23 มิถุนายน 2560

ประมวลภาพ High-Flyer Entrepreneur ครั้งที่ 3
วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2559

ประมวลภาพ High-Flyer Entrepreneur ครั้งที่ 2
วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2559

ประมวลภาพ High-Flyer Entrepreneur ครั้งที่ 1
วันที่ 6-7 สิงหาคม 2558

  • La-PIB

     บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด (APMLAO Securities Co., Ltd.) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์สปป.ลาว (LSX) และมหาวิทยาลัยแห่งชาติสปป.ลาว และร่วมจัดอบรมหลักสูตร “LAO Professional Investment Banking Program (La-PIB)” ในทุกๆ ปี และในหลักสูตรนี้มีกิจกรรม 
Study Tour ณ ประเทศไทย โดยมีการพาผู้อบรมเข้าเยี่ยมชมกิจการธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 
บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทที่จดทะเบียนอยู่นตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น

bottom of page