top of page

 

ข่าว / กิจกรรม

TEAMG เทรดวันแรกพุ่งแรง 17%


July 12, 2018  

          TEAMG เปิดเทรดวันแรกพุ่งแรง 17% แตะ 2.84 บาท โดยเปิดตลาดที่ 2.84 บาท บวก 0.42 บาท หรือ 17.36% จาก IPO ที่ 2.42 บาท สูงสุดที่ 3 บาท ต่ำสุดที่ 2.82 บาท 

             
TEAMP เปิดซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 12 ก.ค. เป็นวันแรก ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคาไอพีโอ 1,646 ล้านบาทโดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “TEAMG” ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มบริการ หมวดบริการเฉพาะกิจ เป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร (Integrated Consulting Services) รวมทั้งจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) เน้นการให้บริการแบบ One-stop Service ได้แก่ 1) ธุรกิจการศึกษา ออกแบบ และจัดทำรายงาน 2)ธุรกิจการบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง และ 3) ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กลุ่มลูกค้าหลัก คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และลูกค้าต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ให้บริการครอบคลุมกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สปป. ลาวและเมียนมาร์ เป็นต้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้ส่วนใหญ่จากกลุ่มธุรกิจคมนาคม โลจิสติกส์ และทรัพยากรน้ำ

          TEAMG มีทุนชำระแล้ว 340 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 500 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 180 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวน 180 ล้านหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 4-6 ก.ค.2561 ในราคาหุ้นละ 2.42 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 436 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,646 ล้านบาท โดยมี บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัสเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

           นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ กล่าวว่า การระดมทุนจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทฯมีฐานทุนที่แข็งแกร่งขึ้น สามารถรองรับแผนการขยายกิจการในภูมิภาคอาเซียนด้วยการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำในการให้บริการที่ปรึกษาทางวิศวกรรมในประชาคมอาเซียนต่อไป

 

           หลัง IPO TEAMG มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรก ได้แก่ กลุ่มนายประเสริฐ ภัทรมัย ถือหุ้น 13.76%  กลุ่มนายพีรวัธน์ เปรมชื่น ถือหุ้น 8.38% และกลุ่มนายธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ ถือหุ้น 6.26%

           การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO มาจากอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 2.42 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 13.44 เท่า ซึ่งคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2560 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2561 ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 119.32 ล้านบาทเมื่อหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เท่ากับ 680 ล้านหุ้น(fully diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.18 บาท

           ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯหลังหักภาษีและเงินสำรองตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดโดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

bottom of page