top of page

 

ข่าว / กิจกรรม

APM เผยทิศทางธุรกิจรองรับการขยายตัวของบริษัท ลุยยื่นไฟลิ่งกว่า 6 ราย รุกต่อยอด CLMV เป็นแผนระยะยาว

January 5, 2018   

          APM เผยปีนี้เตรียมยื่นไฟลิ่งนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอได้ไม่ต่ำกว่า 6 ราย พร้อมแต่งตั้ง นายสุพล ค้าพลอยดีและนางสาวมธุรส สาราณียะธรรม   ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ขณะที่แผนระยะยาว 3-5 ปียังคงดำเนินกลยุทธ์กลุ่มประเทศ CLMV 

ทั้งลาวและกัมพูชาที่ยังมีโอกาสเติบโตได้ในอนาคต

 

          นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) เปิดเผยว่า ปีนี้บริษัทตั้งเป้ายื่นแบบแสดงรายการข้อมูล(ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จำนวน 6 ราย และเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคตจึงได้ปรับโครงสร้างผู้บริหาร โดยแต่งตั้งนางสาวมธุรส สาราณียะธรรม   และนายสุพล ค้าพลอยดี   ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และนางสาวณัฐิยา ภัทรกิจจานุรักษ์ ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส เพื่อเข้ามาดูแลรับผิดชอบทีมงานในการให้บริการงานทางที่ปรึกษาทางการเงินต่างๆ

 

 “ในประเทศไทยคาดว่าปีนี้จะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ไม่ต่ำกว่า 6 ราย ขณะที่ระยะยาว 3-5 ปีบริษัทยังคงดำเนินกลยุทธ์ไปยังกลุ่มประเทศ CLMV ที่มีช่องทางการขยายตัวอีกมากและมีความน่าสนใจจากนักลงทุนต่างๆที่พร้อมเข้าไปดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น สปป.ลาว หรือกัมพูชา นอกเหนือจากประเทศไทยที่ยังได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยหลักสำคัญของการดำเนินงานคือการให้ความรู้ความเข้าใจที่ต้องการให้ผู้ประกอบการบริษัทจดทะเบียนใช้เครื่องมือทางการเงินที่ถูกต้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ขณะที่หากบริษัทสามารถดำเนินการขยายธุรกิจได้ครอบคลุม อาจจะส่วนหนึ่งในแรงผลักดันให้หลายประเทศสามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แบบ Dual Listing หลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเต็มรูปแบบได้ในอนาคต”นายสมภพ กล่าว

          นายเสกสรรค์ ธโนปจัย  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า ในปีนี้คาดว่าจะยื่นไฟลิ่งนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ จำนวน 3-4 ราย อาทิ อุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป  ธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมแบบครบวงจร ธุรกิจจัดแสดงงานและผลิตสื่อ ฯลฯ

           “นอกจากงานทางด้านการทางด้าน IPO แล้วทาง APM ยังรับเป็นที่ปรึกษาทางการเงินด้านอื่นๆ ทั้งการออกตราสารทุนและตราสารหนี้ ด้านการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ด้านการปรับโครงสร้างหนี้ และงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) กรณีการได้มาและจำหน่ายไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งยังมีลูกค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ”นายเสกสรรค์ กล่าว

 

          นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า ปีนี้คาดว่าจะยื่นไฟลิ่งนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ จำนวน 2-3 บริษัท ซึ่งอยู่ระหว่างจัดโครงสร้างของธุรกิจและโครงสร้างทางการเงิน โดยบริษัทดำเนินธุรกิจอุปกรณ์ทางการแพทย์ และธุรกิจอาหาร ขณะที่ภาพรวมของการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์นั้นมองว่าบริษัทเอกชนยังคงให้ความสำคัญกับการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีประโยชน์ทั้งในด้านการเป็นที่ยอมรับในฐานะบริษัทที่มีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล  รวมทั้งการลดต้นทุนทางการเงินและสร้างฐานะทางการเงินให้แข็งแกร่ง

bottom of page