Somphob Sakpunpanom
Somphob Sakpunpanom

Chairman

Somphob Sakpunpanom
Somphob Sakpunpanom

Chairman

1/1
ธุรกิจของ APM

     บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัดให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินกับองค์กรธุรกิจต่าง ๆ อย่างเต็มรูปแบบ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) อีกทั้งยังได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (คปน.) ธนาคารแห่งประเทศไทย ในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วย

 

     ทีมงานที่ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ประกอบด้วยบุคลากรระดับผู้บริหารผสมผสานกับบุคลากรผู้ปฏิบัติการ ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่หลากหลายในแวดวงการเงิน การบัญชี การธนาคาร สินเชื่อโครงการ วาณิชธนกิจ และกฎหมาย

 

     บริษัทฯ มีนโยบายที่มุ่งมั่นในคุณภาพของการเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินด้วยความทุ่มเท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และยึดมั่นในจรรยาบรรณในการทำงานเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเก็บรักษาความลับของลูกค้า

APM Channel
ตาราง Dinner Talk ปี 2564

ครั้งที่/ปี            วันที่                            จังหวัด

*อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์*

  1/2563          24 ก.พ. 64                  จังหวัดเชียงใหม่

  2/2563          29 มี.ค. 64                  จังหวัดพิษณุโลก
  3/2563          29 เม.ย. 64                 จังหวัดนครสวรรค์
  4/2563          24 พ.ค. 64                    จังหวัดระยอง
  5/2563          22 มิ.ย. 64                จังหวัดนครราชสีมา
  6/2563          23 ก.ค. 64                   จังหวัดขอนแก่น

  7/2563          18 ส.ค. 64                จังหวัดอุบลราชธานี
  8/2563            3 ก.ย. 64                    จังหวัดบุรีรัมย์
  9/2563          20 ก.ย. 64                    จังหวัดอุดรธานี
 10/2563         18 ต.ค. 64                       จังหวัดภูเก็ต
 11/2563           9 พ.ย. 64                    จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 12/2563         24 พ.ย. 64         อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

NEWS RELEASE & UPDATE
1.jpg
ประมวลภาพ 1st Trading Day
PRAPAT - 1st Trading Day
PRAPAT - 1st Trading Day

PRAPAT - 1st Trading Day
PRAPAT - 1st Trading Day

1/8
IPO Roadmap
ประมวลภาพ Dinner Talk 2562
01เชียงใหม่
01เชียงใหม่

02โคราช
02โคราช

10อุดรธานี
10อุดรธานี

01เชียงใหม่
01เชียงใหม่

1/5
ประมวลภาพ Dinner Talk 2561

1/6