APM SERVICES

BRD_8083
BRD_8083

press to zoom
LDC Photo 1st Trading Day_020914
LDC Photo 1st Trading Day_020914

press to zoom
S__712765-2
S__712765-2

press to zoom
BRD_8083
BRD_8083

press to zoom
1/6

การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (IPO)

     คือ การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก เมี่อบริษัทมองหาแหล่งเงินทุน (ที่นอกเหนือจากเงินกู้) เพื่อขยายกิจการ และต้องการกระจายการถือครองหุ้นให้ประชาชนทั่วไป ก็สามารถนำหุ้นของตนออกเสนอขายได้ โดยจะต้องทำผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่รับเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (underwriters) ที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และ บริษัทผู้เสนอขายหลักทรัพย์ (Issuer) ก็จะปรึกษากับ “ที่ปรึกษาทางการเงิน” เพื่อ
 • จัดทำหนังสือชี้ชวนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนดไว้

 • หนังสือชี้ชวนการออกและเสนอขายหลักทรัพย์นี้จะต้องมีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อให้นักลงทุนอ่านทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้นได้

Loan+Arranger
Loan+Arranger

press to zoom
Picture1
Picture1

press to zoom
Listing 1
Listing 1

press to zoom
Loan+Arranger
Loan+Arranger

press to zoom
1/3

ประสานงานจัดหาแหล่งเงินกู้ (Loan Arranger)

     แนะนำโครงสร้างการลงทุน และจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารสำหรับการพิจารณาสินเชื่อ พร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้

 

 • โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่เหมาะสม

 • โครงสร้างและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ของบริษัทลูกค้าจัดการสินทรัพย์ของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

 • แนะนำวิธีการจัดเตรียมภาษีที่เอื้อประโยชน์ต่อลูกค้ามากสุด

 • แนะนำกฎระเบียบของหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

Joint+Venture
Joint+Venture

press to zoom
FA+2551
FA+2551

press to zoom
Joint+Venture
Joint+Venture

press to zoom
1/2

จัดหาผู้ร่วมลงทุน (Join Venture)

     เตรียมข้อมูลสำหรับการพิจารณาผู้ร่วมลงทุน และจัดหานักลงทุนที่มีศักยภาพที่จะเป็น หุ้นส่วนทางการเงินและหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ พร้อมให้คำปรึกษาบริการดังต่อไปนี้ : -

 • รูปแบบของกลยุทธ์และโครงสร้างในการร่วมทุนระหว่างธุรกิจ

 • โครงสร้างผู้ถือหุ้น

 • จัดการสินทรัพย์ของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

 • แนะนำวิธีการจัดเตรียมภาษีที่เอื้อประโยชน์ต่อลูกค้ามากสุด

 • แนะนำกฎระเบียบของหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

Road show
Road show

press to zoom
Listing 2
Listing 2

press to zoom
280515 APM-JD Pool
280515 APM-JD Pool

press to zoom
Road show
Road show

press to zoom
1/3

การปรับโครงสร้างหนี้ 

     ดำเนินการจัดเตรียม และนำเสนอแผนงานการปรับโครงสร้างหนี้แก่ลูกค้า ภายใต้ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย โดย :-

 • จัดการสินทรัพย์ของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

 • แนะนำวิธีการจัดเตรียมภาษีที่เอื้อประโยชน์ต่อลูกค้ามากสุด

 • แนะนำกฎระเบียบของหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

Picture1
Picture1

press to zoom
news_apm62[1]
news_apm62[1]

press to zoom
Picture1
Picture1

press to zoom
1/2

ซื้อ-ขาย หรือควบรวมกิจการ

เตรียมแผนการดำเนินงานตั้งแต่ต้นจนบรรลุเป้าหมาย พร้อมร่วมเจรจากับคู่ค้าของลูกค้ารวมทั้งบริการให้คำปรึกษาในเรื่องต่อไปนี้ :-

 • โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่เหมาะสม

 • โครงสร้างธุรกิจและกลยุทธ์

 • จัดการสินทรัพย์ของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

 • แนะนำวิธีการจัดเตรียมภาษีที่เอื้อประโยชน์ต่อลูกค้ามากสุด

 • แนะนำกฎระเบียบของหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

IFA 181214_Gunkul ลุยธุรกิจญี่ปุ่น
IFA 181214_Gunkul ลุยธุรกิจญี่ปุ่น

press to zoom
APM บิสซิเนสอะไลเม้นท์แต่งตั้ง FA
APM บิสซิเนสอะไลเม้นท์แต่งตั้ง FA

press to zoom
FSmart appointed APM to be FA
FSmart appointed APM to be FA

press to zoom
IFA 181214_Gunkul ลุยธุรกิจญี่ปุ่น
IFA 181214_Gunkul ลุยธุรกิจญี่ปุ่น

press to zoom
1/4

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

 • ใช้การวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อหาแนวทางหรือเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย

 • ช่วยลูกค้าตั้งเป้าหมายของธุรกิจในทางการเงิน และวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น (แผนการดำเนินการ)

 • หาช่องทาง ทางการเงินโดยวางเป้าหมายของลูกค้าเป็นหลักสำคัญ พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างยืนยาว

 • เพิ่มคุณภาพการบริการให้ลูกค้า ด้วย win-win approach

ธุรกิจของเรา

งานของ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ประกอบด้วย: -

 • สำรวจเปรียบเทียบและวิเคราะห์เป้าหมายของลูกค้ากับสถานะของอุตสาหกรรมเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกัน

 • ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

 • เสนอแนะให้ใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม หรือเพื่อพัฒนาบริษัทสู่ความก้าวหน้า ที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของลูกค้า

 

 

เราจะทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อบรรลุเป้าหมายของลูกค้า โดย:

 • เตรียมเอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการร่วมทุน พร้อมให้คำแนะนำเรื่องโครงสร้างทางการเงิน ประมาณการทางการเงิน และโครงสร้างการลงทุนที่เหมาะสม 

 • แนะนำบริษัทบัญชีที่มีหลักเกณฑ์เป็นที่ยอมรับ บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย และพันธมิตรทางธุรกิจให้แก่ลูกค้า

 • ประสานงานกับผู้สอบบัญชีของลูกค้าเพื่อตรวจสอบงบการเงิน

 • ประสานงานกับบริษัทประเมินราคาอิสระ เพื่อประเมินราคาทรัพย์สินของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม

 • ประสานงานกับสถาบันการเงิน

 • ประสานงานกับบริษัทกฎหมายบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดเตรียมเอกสารมีสัญญาที่จำเป็นทั้งหมด

ขอบข่ายงานบริการที่ปรึกษาทางการเงิน

การให้บริการด้านตลาดเงิน

- ที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับประสานงานจัดหาแหล่งเงินกู้

- ที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้

การให้บริการด้านตลาดทุน

- ที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับจัดหาผู้ร่วมทุน

- ที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการควบรวมกิจการ

- ที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“mai”)

การให้บริการทางการเงินอื่นๆ

- การให้ความเห็นอิสระแก่ผู้ถือหุ้นทั่วไปของบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทมหาชน

- การร่วมกับบริษัทจดทะเบียนในการจัดทำแผนดำเนินการ เพื่อแก้ไขเหตุแห่งการถูกเพิกถอน (แผนฟื้นฟูกิจการ) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

- การประเมินมูลค่าหุ้น หรือกิจการ

- การประเมินมูลค่าหุ้น หรือกิจการ

Please reload

บริการทางการเงินทั่วๆไป: -

 

ทำการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัท

 • Discount Cash Flow Model

 • Net Asset Value (NAV)

 • P/E Ratio

 

ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการที่ลูกค้าได้วางเป้าหมายไว้

 

ผู้ประสานงานสำหรับลูกหนี้และเจ้าหนี้

 • ประสานงานกับลูกหนี้และเจ้าหนี้เพื่อหาทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม

 • แจ้งให้ลูกหนี้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติที่จะบรรลุข้อตกลงในการแก้ปัญหาของลูกหนี้

 • ประสานงานและตรวจสอบเอกสารของลูกหนี้ตามข้อเรียกร้องของเจ้าหนี้

 • จัดให้มีการประชุมเระหว่างเจ้าหนี้, ลูกหนี้ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างหนี้

 • ประสานงานระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้สำหรับธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างหนี้

 • ประสานงานกับทีมงานเจ้าหนี้และผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบเงินสดของลูกหนี้

 • ติดตามดูแลบัญชีธุรกรรมของลูกหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างหนี้

ที่ปรึกษาทางการเงิน :-

 

การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพก็คือ การแนะนำให้ลูกค้าปฏิบัติตัวเป็นบริษัทที่มีการกำกับกิจการที่ดี และถูกต้อง เพราะ บริษัทก็มีความคาดหวังที่จะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  เพื่อที่จะได้เป็นบริษัทที่มีคุณภาพในอนาคต และเติบโตอย่างยั่งยืน

ที่ปรึกษาทางการเงินจะแนะนำให้ลูกค้าเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนในหนังสือชี้ชวน และรายงานประจำปี เพราะข้อมูลทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้เสียเพื่อช่วยวิเคราะห์โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ตามจริง ซึ่งเป็นการสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของบริษัท และความเชื่อมั่นที่ให้ผู้ซื้อ-ผู้ขายหุ้นมีความเข้าใจตรงกัน