วิสัยทัศน์ของบริษัท 

"เรายึดหลักการทำงานอย่างมีวินัย

ซื่อสัตย์ จริงใจ และมีจรรยาบรรณ" 


 

  • จริงใจในงานที่ทำพร้อมสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

 

      จุดสำคัญของนักบริหารที่ดีต้อง จริงใจกับมิตร พิชิตใจสื่อมวลชน ส่งเสริมให้พนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน ทั้งหัวหน้า, ลูกน้อง เพื่อน และลูกค้าเพราะความสำเร็จ ขององค์กรเกิดขึ้นได้จากการบริหารงานอย่งมีประสิทธิภาพของผู้บริหารร่วมกับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในองค์กร

 

      ในการดูแลลูกค้า เรายึดความต้องการของลูกค้าเป็นที่ตั้ง โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา เราสร้างโอกาสทางธุรกิจ และส่งเสริมความสามารถขององค์กรของลูกค้า ทั้งด้านการเงิน การปรับโครงสร้างหนี้ จัดการสภาพคล่อง หรือการหาพันธมิตรทางธุรกิจ  รวมทั้งการนำบริษัทเข้ากระจายหุ้นเป็นครั้งแรก ด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านวาณิชธนกิจที่ค่อนข้างพร้อม และสามารถทำงานตอบสนองให้ผู้ประกอบการเป็นบริษัทชั้นนำหรือแนวหน้าที่มีพื้นฐานทางการเงิน และการบัญชีที่ดี

 

  • เราทำงานเป็นทีม

 

      ลูกค้าและ APM จะทำงานร่วมกันเหมือนทีมเดียวกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของลูกค้า บุคลากรของเราเป็นมืออาชีพ ที่มีการศึกษาดี มีความรู้กว้าขวาง และมีประสบการณ์สูง ในทางการเงิน ตลาดเงินและตลาดทุน และข้อกฎหมายหรือข้อบังคับทางธุรกิจ เราเปรียบเสมือนหุ้นส่วนหรือพันธมิตรที่จะวางยุทธศาสตร์ทางธุรกิจการเงินให้กับลูกค้า

 

      APM เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความคล่องตัวสูง มีผลงานที่น่าประทับใจให้กับบริษัทต่างๆในประเทศไทย เราได้ขยายบริการที่ดีนี้สู่ประเทศลาว และมีแผนต่อเนื่องในการขยายธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสู่ ประเทศพม่าในอนาคตอันใกล้นี้

ประวัติความเป็นมาของ APM

      จากความพร้อมของทีมงาน ทำให้บริษัท ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ทั่วประเทศ มากกว่า 50 บริษัท ที่แต่งตั้งให้บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ กัน เรามีความมุ่งมั่นและทุมเทในคุณภาพในการให้บริการปรึกษาด้านการเงิน และยึดมั่นในจรรยาบรรณในการทำงานเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเก็บรักษาความลับของลูกค้า ซึ่งการให้บริการของบริษัทในแต่ละธุรกรรมก็เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

     ประเทศไทยประสบกับสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการขาดการบริหารจัดการที่ดี ในการวางแผนและการบริหาร การเงินของภาคธุรกิจ  ด้วยเหตุนี้องค์กรธุรกิจต่าง ๆ เริ่มเล็งเห็นความสำคัญ และความจำเป็นของการบริหารจัดการด้านการเงินมากขึ้น อันส่งผลให้งานบริการด้านที่ปรึกษาทางการเงินเข้ามามีบทบาทและมีความสำคัญต่อภาคธุรกิจ ในปัจจุบันองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ เข้ามาให้คำปรึกษาในการวางแผนดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนด้านการเงินที่ต้องใช้ความรอบคอบ และระมัดระวัง เพื่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรเหล่านั้น

 

     บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทให้บริการด้านที่ปรึกษาทางการเงินเมื่อ วันที่ 29 กรกฎาคม 2534 โดยคุณ สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินอีก 5 ท่าน บริษัทดำเนินการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอย่างเต็มรูปแบบให้กับลูกค้าที่เป็นองค์กรธุรกิจต่างๆ ด้วยความพร้อมของทีมงานที่มีศักยภาพ และมีประสบการณ์ที่หลากหลายในแวดวงการเงินโดยทีมงานหลายคนเคยผ่านงานด้านสินเชื่อโครงการ (Project Finance) จากธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ งานด้านวาณิชธนกิจ (Investment Banking) จากบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) 

     นอกจากนี้บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้รับการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เป็นหนึ่งในรายชื่อบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ของคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (คปน.) ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเสนอผ่านทางสมาคมธนาคารไทย

เหตุการณ์ที่น่าจดจำ

 

  • บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทให้บริการด้านที่ปรึกษาทางการเงินเมื่อ วันที่ 29 กรกฎาคม 2534

  • บริษัท เริ่มดำเนินธุรกิจให้บริการที่ปรึกษาทางด้านการเงินกับองค์กรธุรกิจต่างๆ อย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2541

  • บริษัท ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (คปน.) ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินในการปรับโครงสร้างหนี้ เมื่อปี 2542

  • บริษัท ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) ให้เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2549

 

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom