top of page

ເວັບໄຊພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

 

ສໍານັກງານ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ)
http://www.lsc.gov.la 

 

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (ຕລຊລ)
http://www.lsx.com.la

 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
http://www.bol.gov.la

 

ກະຊວງການເງິນ
http://www.mof.gov.la

 

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ)
http://www.investlaos.gov.la/la/

 

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ
http://www.moic.gov.la/?lang=lo

 

ບໍລິສັດ ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດິ້ງລາວ ມະຫາຊົນ
http://www.petrotradelaos.com

 

ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ
http://www.souvanny.com

 

ບໍລິສັດ ຮ່ວມພັດທະນາກະສິກໍາ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ
http://www.udfarm.esy.es

 

bottom of page