top of page

 

ข่าว / กิจกรรม

PCN แต่งตั้ง APM เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน


February 28, 2017  

          นายณัฐนารถ สินธุนาวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและธุรกิจผลิตจำหน่ายแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 โดยบริษัทสามารถรับงานก่อสร้างทั้งการเป็นผู้รับเหมาโดยตรงจากเจ้าของโครงการ รับเหมาช่วงจากผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ และการร่วมมือกับผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อเข้ารับโครงการขนาดใหญ่ (Joint Venture)

          ทั้งนี้ บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างหลากหลายรูปแบบทั้งการก่อสร้างประเภทระบบการคมนาคมและขนส่ง เช่น ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตสำเร็จรูป ทางขับท่าอากาศยาน สะพาน สะพานยกระดับ อุโมงค์ทางลอดการก่อสร้างประเภทอาคารที่ไม่ได้ใช้เพื่อการพาณิชย์ เช่น อาคารหอประชุม อาคารสถานประกอบการ อาคารสถาบันการศึกษา การก่อสร้างระบบนิเวศน์ที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น อ่างเก็บน้ำ ฝายน้ำล้น ระบบบำบัดน้ำเสีย คลองชลประทานส่งน้ำ และดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ในจังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดเชียงใหม่

 

          นอกจากนี้ยังมีบริษัทย่อย บริษัท เอเชี่ยน แอสฟัลท์ จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางมะตอย ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมการขนส่งและคมนาคม

          สำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้รวมในปี 2557 – 2559 มูลค่าเท่ากับ 497.01 ล้านบาท (กำไรสุทธิ 38.69 ล้านบาท) 796.76 ล้านบาท (กำไรสุทธิ 80.13 ล้านบาท) และ 1,143.80 ล้านบาท (กำไรสุทธิ 79.17 ล้านบาท) ตามลำดับ ปัจจุบันมีมูลค่างานในมืออยู่ที่ประมาณ 2,300 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นงานก่อสร้างประเภท งานถนน สะพานและอุโมงค์ โดยในปี 2560 บริษัทวางเป้าหมายรักษาอัตราการเติบโตเฉลี่ยไว้ที่ไม่ต่ำกว่า 20-30% ต่อปี 

          ส่วนผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยมีรายได้รวมในปี 2557-2559 มูลค่าเท่ากับ 142.23 ล้านบาท (กำไรสุทธิ -5.84 ล้านบาท) 250.02 ล้านบาท (กำไรสุทธิ 20.00 ล้านบาท) และ 584.87 ล้านบาท (กำไรสุทธิ 109.73 ล้านบาท) ตามลำดับโดยในปี 2560 บริษัทคาดว่าจะมีรายได้รวมเติบโตอยู่ที่ประมาณ 20-30%

 

          "ภาพรวมธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีแนวโน้มเติบโตดี อานิสงส์หลักมาจากการเร่งรัดลงทุนโครงการเมกะโปรเจคของภาครัฐด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทมองเห็นโอกาสการเติบโตในอนาคต จึงเตรียมยกระดับจากบริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นหนึ่งเป็นชั้นหนึ่งพิเศษ เพื่อรองรับการขยายงานก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ขึ้น รวมถึงการขยายงานไปยังภูมิภาคอื่น นอกจากนี้เราจะเริ่มเข้าบุกเบิกรับงานในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศพม่า ประเทศลาว หลังจากที่ได้สำรวจตลาดมากว่า 2 ปี ปัจจัยดังกล่าวทำให้บริษัทวางแผนจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ เพื่อระดมทุนรองรับการขยายธุรกิจและเป็นเงินหมุนเวียน ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทได้แต่งตั้ง APM เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน" นายณัฐนารถกล่าว

 

          นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า APM มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเป็นผู้นำด้านงานวิศวกรรมก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานโดยในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือจำนวนมาก ให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่หลากหลายรูปแบบ อาทิ งานถนน งานท่าอากาศยาน งานอาคารรูปแบบต่างๆ ฯลฯ

 

          นอกจากนี้บริษัทยังมีการพัฒนาและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการนำเทคโนโลยีเครื่องจักรใหม่ๆเข้ามาใช้ในงานก่อสร้าง การพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญงานวิศวกรรมสมัยใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์  ติกคอนกรีต เพื่อรองรับมาตรฐานงานก่อสร้างที่สูงขึ้น แผนการระดมทุนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัทในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมศักยภาพและการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้"

          ขณะนี้ พีซีเอ็น คอร์ปอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับโครงสร้างทางการเงิน โครงสร้างการดำเนินธุรกิจ ให้มีความเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอยู่ในระหว่างการเตรียมแบบแสดงรายการข้อมูล (Filing)เพื่อยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าจะสามารถยื่นไฟลิ่งเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ในช่วงไตรมาส 2/60 เพื่อสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต" นายสมภพกล่าว.

bottom of page